SUPERMODELS is an initiative of CONCERN

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Stichting Supermodels

Schakelstraat 4

1014 AW Amsterdam

The Netherlands

 

+31(0)20 535 6210

 

KVK / Chamber of Commerce: 61049034

 

For general enquiries contact Stichting Supermodels:

info@dutchdesignsupermodels.com

 

For international press enquiries contact LIlian Tilmans:

tilmans@ceryx.nl

 

Beeld

 

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto-) materiaal in de tentoonstelling en op deze website te achterhalen.

Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om contact met ons op te nemen.

 

Disclaimer

 

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Het voorgaande neemt niet weg dat deze informatie onvolledig kan zijn en/of onjuistheden kan bevatten.

Beslissingen die gebruiker van de website maakt op basis van de aangeboden informatie – hieronder wordt ook begrepen informatie verstrekt door derden en informatie als aangetroffen op hyperlinks naar derden - zijn voor eigen rekening en risico van de gebruiker. SUPERMODELS sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of informatie die via deze website is verkregen.

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze de tentoonstelling SUPERMODELS en de website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, lettertypen, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal en de daar achterliggende data en software, berusten bij SUPERMODELS of haar licentiegevers. Het gebruik van (delen) van de vormgeving en/of de inhoud van de tentoonstelling / website, op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming van SUPERMODELS en/of een (of meer) andere rechthebbende(n).

SUPERMODELS is an initiative of CONCERN